English version of this page

Om kjernefasiliteter

En kjernefasilitet er et utstyrstungt spesiallaboratorium som betjener forskere både i og utenfor eget miljø.

Figur av DNA-molekyl

Illustrasjon: Colourbox

Mange fagmiljøer ved Det medisinske fakultet er avhengig av avansert forskningsinfrastruktur. Fakultetet har kjernefasiliteter og annen infrastruktur som skal dekke dette behovet. 

En kjernefasilitet har særlig kostbart utstyr som gjøres allment tilgjengelig også for forskere utenfor fasiliteten. Dette kan gjøres ved at forskerne selv får tilgang til utstyret eller ved at fasilitetens ansatte gjør analyser for forskeren. 

Kjernefasilitetene er en del av universitetets forskingsinfrastruktur. Fakultetet er med i cirka 20 av disse. Mange av fasilitetene drives i samarbeid med universitets-sykehusene og andre miljøer.

Hva er en kjernefasilitet?

Kjernefasiliteter oppnevnes av Fagrådet for kjernefasiliteter ved Universitetet i Oslo. De er forskningsinfrastruktur som oppfyller følgende kriterier

  • Gjør tilgjengelig, eller bidrar med analyser fra, særlig avansert og kostbart vitenskapelig utstyr som ikke finnes allment tilgjengelig i forskningsmiljøene, og legitimeres i stor grad av etterspørsel og brukermasse utenfor eier av fasiliteten.
  • Krever spisskompetent personell for drift og service; spesialkompetansen må dokumenteres for eksempel gjennom dette personellets forskningsaktivitet. 
  • Kan unntaksvis være rene kompetanseplattformer (spesialkompetanse uten avansert kostbart utstyr) når etterspørsel etter kompetansen er utstrakt og særskilt viktig for forskningsaktiviteten – et eksempel på dette er for tiden Computational Life Science.
  • Har påtatt seg en forpliktelse til å tilby avanserte/ høyspesialiserte analyser uten automatisk å ha krav om medforfatterskap (men dette kan vurderes etter Vancouver-reglene når bidraget innebærer videreutvikling utover standard analyseoppsett).
  • Nasjonal forskningsinfrastruktur defineres automatisk som kjernefasilitet.
  • Kjernefasiliteten er vurdert å fylle et behov utfra Fagrådets vurderinger.

Har du en tjeneste som kanskje kan få status som kjernefasilitet? Her finner du mer informasjon om UiOs godkjenningsordning for kjernefasiliteter.

Kjernefasiliteter ved UiO

Kjernefasiliteter ved andre institusjoner

Kontakt

Publisert 20. juni 2016 13:26 - Sist endret 2. nov. 2021 10:44