English version of this page

Forebyggende medisin og epidemiologi

Forskningsgruppen har interesser innen et bredt spekter av tilnærminger til studier av hvordan miljøforhold påvirker helsen.

Foto: Anbjørg Kolaas

Om gruppen

Vi har vært involvert i en rekke store nasjonale helseundersøkelser som MoBa, HUBRO og Ungdom 2004, samt undersøkelser i andre land som Palestina og Tibet.

Richard Horton, redaktør i The Lancet, er ansatt som gjesteprofessor 2010-2013.

Blant våre forskningstema er:

 • astma
 • osteoporose
 • mental helse inkl. aldersdemens
 • arbeidshelse
 • hudsykdommer
 • kardi-/vaskulære risikofaktorer
 • ernæring
 • fysisk aktivitet
 • etnisitet og sosial ulikhet
 • ungdomshelse
 • helseforhold i lavinntektsland

Forebyggende medisin

Forebyggende medisin omfatter studiet av hvordan det fysiske, psykiske og sosiale miljøet påvirker befolkningens helse, og hvilke miljøpåvirkninger og atferd som betyr mest for helsen.

Det vil særlig være av betydning å studere påvirkninger og adferd som det er mulig å gjøre noe med. Det forebyggende arbeid kan orienteres mot hele befolkningsgrupper eller subgrupper av populasjonen, inkludert uprivilegerte, svake grupper i samfunnet.

Epidemiologi

Epidemiologi omfatter det teoretiske grunnlaget for å kunne beskrive sykdommers utbredelse og sammenhenger mellom livsvilkår, miljøforhold, arvelige forhold og helseskader. I tillegg har man innenfor epidemiologi utviklet kvantitative metoder til å vurdere effekt av ulike behandlingstiltak og forebyggende virksomhet.

Epidemiologiske metoder er designet med henblikk på å fremskaffe valid (unbiased) informasjon fra grupper av individer med formål å teste hypoteser og karakterisere helsen i populasjoner. Epidemiologiske data fremskaffer det kvantitative grunnlag for folkehelsepolitikk og klinisk virksomhet, og er basis for forebyggende tiltak innen folkehelsearbeid.

Epidemiologi utgjør i dag en vesentlig del av grunnlaget for medisinsk vitenskapelig virksomhet. Epidemiologiske metoder er knyttet til planlegging, gjennomføring og statistisk analyse og fortolkning av en vesentlig del av samfunnsmedisinske undersøkelser.

Samarbeid

Se også samarbeidspartnere ved ulike prosjekter.

Publisert 24. feb. 2011 17:03 - Sist endret 8. juli 2015 09:53