English version of this page

Midtveisevaluering

Alle ph.d.-kandidater skal gjennomføre midtveisevaluering 15 til 18 måneder etter oppstart, beregnet ut fra fulltid ph.d.-studier. Det er hovedveileders ansvar å arrangere midtveisevalueringen.

Gjennomføring

Midtveisevalueringen skal hjelpe kandidat og veileder å vurdere om kandidaten er godt på vei til å oppnå ph.d.-utdanningens forventede læringsutbytte og om prosjektet er i rute i henhold til oppsatt fremdriftsplan. Evalueringen skal også gi kandidaten tilbakemeldinger på resultatene som er oppnådd, komme med forslag til videre arbeid og eventuelt identifisere elementer som trenger spesiell oppfølging.

Midtveisevalueringen gjelder for alle som er tatt opp på ph.d.-programmet fra og med 1.1.2015. Bestått midtveisevaluering er en forutsetning for å få godkjent det obligatoriske emnet MF9030 - Introduksjonskurs for det medisinske ph.d.-programmet, INTRO II.

Formål

Formålet med midtveisevalueringen er å vurdere om kandidaten er godt på vei til å nå læringsutbyttet for ph.d.-utdanningen slik det er beskrevet i Kvalitetssystemet for ph.d.-utdanningen ved Det medisinske fakultet (pdf).

I tillegg skal komiteen sammen med hovedveileder og kandidat vurdere status for prosjektet og opplæringsdelen, kandidatens faglige utvikling, omfang og struktur på veiledningen og om de etiske godkjenningene som foreligger dekker prosjektet.

Komiteen skal også komme med forslag til mulige endringer i kandidatens prosjekt og fremdriftsplan, hvis nødvendig.

Oppnevning av evalueringskomité

Det er hovedveileders ansvar å utpeke en evalueringskomité. Den skal bestå av minimum en person og kan rekrutteres internt eller eksternt. Dersom komiteen består av flere medlemmer, skal et medlem utpekes som leder. Medlemmene i evalueringskomiteen skal ha en doktorgrad og kjenne til fagfeltet til kandidaten, men de skal ikke være involvert i kandidatens prosjekt og må være habile.

Medlemmene i evalueringskomiteen plikter å sette seg inn i all dokumentasjon som sendes dem i forkant av midtveisevalueringen.

Kandidatens oppgaver

Tre uker før midtveisevalueringen skal kandidaten fylle inn selvrapporteringsskjema (docx) (pdf) og sende dette med vedlegg til komiteen.

Selvrapporteringen består av følgende:

 • En framdriftsrapport for opplæringsdelen
 • Oversikt over publiserte ph.d.-arbeider
 • Oversikt over innhentede godkjenninger
 • Framdriftsrapport for ph.d.-prosjektet frem til midtveisevalueringen
 • Plan for resten av ph.d.-prosjektet
 • Kandidatens refleksjon rundt de etiske sidene av ph.d.-prosjektet

I tillegg skal kandidaten forberede en muntlig presentasjon som holdes evalueringsdagen (evalueringsseminaret). Denne skal gi et kort innblikk i kandidatens kunnskap på forskningsfeltet generelt og ph.d.-prosjektet spesielt (oppnådde resultater, eventuelle utfordringer i prosjektet, eventuelle avvik fra opprinnelig fremdriftsplan, hvilke kompetanser kandidaten føler han/hun har ervervet seg så langt i ph.d.-utdanningen).

Presentasjonen skal ha en varighet på ca. 15 minutter.

Dokumenter til evalueringskomiteen

Kandidaten skal sørge for at evalueringskomiteen har mottatt følgende dokumenter senest 3 uker før midtveisevalueringen (evalueringsseminaret).

Dokumentene sendes også til postmottak@medisin.uio.no :

 • Kandidatens selvrapporteringsskjema (docx) (pdf) 
 • Maksimalt 20 sider av utvalgte manus under utarbeiding (evt. utdrag av publiserte arbeider)
 • Opprinnelig prosjektbeskrivelse for ph.d.-prosjektet med fremdriftsplan
 • Kopi av eventuelle godkjenninger. Både søknader og svar på godkjenning(er) samt saksnummer hos REK/andre instanser skal vedlegges.

Komiteen må i tillegg motta evalueringskomiteens oppgaver (se nedenfor) og skjema for midtveisevaluering (protokollen) (docx) (pdf)

Midtveisevalueringen - evalueringsseminaret

Evalueringsseminaret er åpent for alle interesserte, men det er opptil hovedveileder/institutt om det skal kunngjøres i fagmiljøet. Kandidatens medveiledere skal, så langt normalt være tilstede på seminaret. Det er hovedveileder som skal informere medveileder(e) om dato for midtveisevalueringen og invitere dem til å delta.

Seminaret starter med kandidatens presentasjon på ca 15 minutter fulgt av en diskusjon mellom kandidat, veiledere og komite.

Temaer for diskusjonen er:

 • Progresjon i henhold til framdriftsplanen, evaluering av hypotese, valgte metoder, foreløpige resultater, presentasjonen av resultatene, kandidatens faglige kompetanse, sammenheng i arbeidet som er utført, etiske vurderinger av prosjektet, veiledningens omfang og struktur samt eventuelle forslag til forbedringer/endringer i prosjektet.

Denne diskusjonen har en ramme på 45 minutter.

Seminaret avsluttes med en lukket samtale mellom komité og kandidat uten at veileder er til stede, hvor problematiske aspekter knyttet til prosjekt, veiledning eller fagmiljø kan tas opp.

Den totale rammen på evalueringsseminaret er 75 til 90 minutter.

Evalueringskomiteens oppgaver

Med utgangspunkt i fremdriftsplanen og prosjektbeskrivelsen skal komiteen vurdere:

 • Er kurs og ev. annen opplæring i tråd med fremdriftsplanen?
 • Er kandidatens fremdrift i tråd med læringsutbyttet for ph.d.-utdanningen og den individuelle fremdriftsplanen?
 • Har kandidaten god kunnskap både innen fagfeltet spesifikt for ph.d.-prosjektet, og en bredere kunnskap innenfor fagfeltet generelt?
 • Kandidatens kjennskap til forskningsmetoder generelt og metodene for ph.d.-prosjektet spesielt
 • Godkjenninger/tillatelsene fra REK ol. Er de riktige godkjenninger for forskningsprosjektet innhentet? Korresponderer søknadens innhold til forskningen som er eller planlegges utført?

Med utgangspunkt i skriftlige arbeider og samtaler med kandidat og veileder skal komiteen vurdere:

 • Kandidatens kunnskap om metoder som er relevante for ph.d.-prosjektet
 • Kandidatens evne til å presentere, analysere og vurdere forskningsfunn
 • Kandidatens forståelse av vitenskapelig tenkning
 • Kandidatens faglige selvstendighet

Sammen med kandidat og veiledere skal komiteen diskutere:

 • Fremtidige planer for ph.d.-utdanningen
 • Strukturen på veiledningen
 • Etiske spørsmål

Sammen med kandidaten skal komiteen diskutere:

 • Eventuelle problemer knyttet til prosjektet, veiledning eller fagmiljø eller andre ting som berører ph.d.-prosjektets gjennomføring.

Levering av evalueringsprotokoll

Når midtveisevalueringen er gjennomført, skal midtveisevalueringsprotokollen fylles ut av komitémedlemmene. Protokollen sendes fakultetet for registrering og arkivering. Deretter sender fakultetet den til instituttet for godkjenning og ev. oppfølgning.

 • Protokollen sendes til Forskningsadministrasjon, Det medisinske fakultet, Postboks 1078 Blindern, 0316 Oslo eller postmottak@medisin.uio.no

Skjemaer

Kontakt oss

Publisert 15. mai 2017 12:56 - Sist endret 21. sep. 2022 12:25