English version of this page

Oppbygging og struktur - Ph.d.

Ph.d.-utdanningen er normert til 3 års fulltidsstudium, og skal utdanne selvstendige forskere på høyt internasjonalt nivå, i samsvar med anerkjente vitenskapelige og etiske prinsipper.

Ph.d.-utdanningen

Utdanningen skal kvalifisere for forskningsvirksomhet og annet arbeid der det stilles høye krav til vitenskapelig innsikt og analytisk tenkning. Ph.d.-graden tildeles på grunnlag av:

  • gjennomført opplæringsdel

  • vitenskapelig avhandling

  • doktorgradsprøve

Doktorgradsprøven består av en prøveforelesning og et offentlig forsvar av avhandlingen, også kalt disputas.

Opplæringsdel

Opplæringsdelen er obligatorisk for alle kandidater på ph.d.-programmet og skal tilsvare 30 studiepoeng. Den kan tas løpende, men hovedtyngden bør gjennomføres i løpet av det første året av opptaksperioden.

Den består av en obligatorisk del på 10 studiepoeng og en valgfri del på 20 studiepoeng, det vil si 30 studiepoeng til sammen.

Opplæringsdelen skal være godkjent før du kan søke om å få avhandlingen bedømt.

Vitenskapelig avhandling

Avhandlingen skal være et selvstendig, vitenskapelig arbeid som oppfyller internasjonale standarder med hensyn til etiske krav, faglig nivå og metode. I regelverket kan du finne krav til avhandlingen.

Doktorgradsprøve

Doktorgradsprøven består av en prøveforelesning og offentlig forsvar av avhandlingen (disputas). Prøveforelesningen skal være bestått før disputas kan avholdes.

Interne og eksterne ph.d.-kandidater

Ph.d.-kandidater som ansettes ved Universitetet i Oslo undertegner egen arbeidsavtale med Universitetet. Disse kandidatene er interne.

Eksterne ph.d.-kandidater med finansiering fra, ansettelse hos eller som mottar andre bidrag fra en ekstern part må fylle ut avtale med ekstern part. Ansettelse ved et universitetssykehus er ikke det samme som ansettelse ved UiO.

Hvilke endringer i doktorgradsprosjektet må jeg melde?

Dersom endringene er av mindre art, dvs. at hovedtrekkene i den opprinnelige prosjektbeskrivelsen er uforandret, så trenger du ikke gjøre noe.

Dersom det underveis skjer store endringer i prosjektet, kan det hende at prosjektet må betraktes som et nytt forskningsprosjekt. Hvis du er i tvil, ta kontakt med fakultetet på forskerutdanning@medisin.uio.no

Alle store endringer må informeres om til fakultetet, og en begrunnet søknad sendes til postmottak@medisin.uio.no Fakultetet vil rådføre seg med instituttet som vil avgi sin uttalelse før fakultetet fatter endelig vedtak.

Eksempler på endringer:

  • nye hypoteser
  • nye teoridannelser
  • nye innfallsvinkler
  • ny/endret arbeidsgiver
  • ny/endret finansiering
  • nytt prosjekt

Vær oppmerksom på at endringer i prosjektet kan bety at det må sendes endringsmelding til REK, NSD eller andre godkjenningsinstanser.

Kvalitetssystem for ph.d.-programmet

Kvalitetssystem for ph.d.-programmet ved Det medisinske fakultet (pdf) ble vedtatt av fakultetsstyret 3. mars 2015. Kvalitetssystemet skal bidra til kvalitet i og videreutvikling av ph.d.-programmet.

Forventet læringsutbytte

Se kunnskapsmål, ferdighetsmål og kompetansemål under forventet læringsutbytte.

Midtveisevaluering

Alle ph.d.-kandidater skal gjennomføre midtveisevaluering 15 til 18 måneder etter oppstart, beregnet ut fra fulltid ph.d.-studier. Midtveisevalueringen ble innført høsten 2015 og gjelder for alle som er tatt opp på ph.d.-programmet fra og med 1.1.2015.

Se midtveisevaluering for informasjon og rutiner.

Semesterrapport

Hvert semester i forbindelse med semesterregistrering og eventuelt emnepåmelding i StudentWeb skal kandidaten levere en semesterrapport hvor de rapporterer progresjonen i ph.d.-studiene for foregående semester.

Semesterrapporteringen ble innført i desember 2017.

Oppsummeringssamtaler

Kandidat og hovedveileder skal gjennomføre jevnlige oppsummeringssamtaler hvor ulike aspekter ved veiledningssamarbeidet diskuteres. Første samtale avholdes i forbindelse med oppstart av ph.d.-prosjektet hvor samarbeidet planlegges og gjensidige forventninger avklares. Ph.d.-programmets forventede læringsutbytte skal gjennomgås. Kandidat og veileder skal sammen vurdere opplæringsbehov med utgangspunkt i utbyttebeskrivelsene.

Neste samtale gjennomføres etter 6 måneder og skal ha fokus på fremdrift og samarbeid. Hvis relevant kan avdelingsleder også delta i denne samtalen. Deretter avholdes årlige samtaler gjennom hele ph.d.-perioden. Oppsummeringssamtalene rapporteres på eget skjema (docx) (pdf) og sendes til postmottak@medisin.uio.no for arkivering i kandidatens mappe.

Alle kandidater på fakultetets ph.d.-program skal fra og med 1.1.2016 gjennomføre oppsummeringssamtaler.

Regelverk

Skjemaer

Kontakt oss

Publisert 17. apr. 2015 10:52 - Sist endret 18. nov. 2020 15:39