English version of this page

Hvorfor velge dette ph.d.-programmet?

Hvert år disputerer omlag 200 doktorgradskandidater ved Det medisinske fakultetet.

Videre karriere og jobb

En ph.d.-grad fra Det medisinske fakultet gir deg mulighetene til en videre karriere som forsker, eller for en karriere i andre yrker der det stilles store krav til kunnskap og kompetanse.

Gjennom et doktorgradsarbeid tilegner du deg egenskaper som kan anvendes i mange bransjer:

 • Evne til å formulere faglige problemstillinger og planlegge forsknings- og utviklingsarbeid
 • Skriftlig og muntlig formidling
 • Evne til analytisk tenkning og til å tenke resultat- og løsningsorientert
 • Prosjektplanlegging og evnen til å arbeide under tidspress
 • Se nye muligheter og perspektiver
 • Arbeide med komplekse faglige spørsmål
 • Arbeide selvstendig
 • Vurdere hensiktsmessigheten og anvendelsen av ulike metoder og prosesser

Ferdige kandidater fra Det medisinske fakultet jobber blant annet i universitets- og høgskolesektoren, sykehus, Helse Sør-Øst, Nasjonalt folkehelseinstitutt, Helsedirektoratet, instituttsektoren, forvaltningen osv.

Karrieresenteret

Karrieresenteret er et tilbud for studentene på UiO som ønsker å forberede seg på å møte arbeidslivet underveis i studietiden. Ph.d.-kandidater kan benytte seg av Karrieresenterets drop-in tilbud, der de kan få tilbakemelding på CV og søknad, samt informasjon om ordinære kurs. Ph.d.-kandidater kan ikke benytte seg av tilbudet om full karriereveiledning (1 time) og de kan heller ikke bruke Karrieresenteret etter fullførte studier.Delta i pågående forskning

Opptak av kandidater til ph.d.-programmet er meget viktig for rekrutteringen av fremtidige forskere til fakultetet. Programmet er også viktig for den pågående forskningen, siden ph.d.-prosjektene har tilknytning til fakultetets fagmiljøer. Resultatene fra disse prosjektene utgjør en plattform for fremtidig forskning.

Derfor arbeider vi for at forskerutdanningen ved fakultetet skal

 • være tilrettelagt på best mulig måte for at ph.d.-kandidat og veileder skal arbeide godt sammen,
 • utvikle god forskning,
 • utdanne kandidater som etisk sett har de riktige forskningsverdier og
 • utdanne kandidater som kan fortolke og forstå forskningsbasert kunnskap som er verdifull for samfunnet.

Det medisinske fakultet

Det medisinske fakultet er Norges største innen medisin og helsefag, og har en bred profil rettet mot klinisk medisinsk forskning, medisinsk basalforskning, helseforskning og samfunnsmedisinsk forskning.

Fakultetet består av flere institutter, og huser 3 Sentre for fremragende forskning (SFF). Fakultetet har som strategisk ambisjon å være et internasjonalt ledende forskningsfakultet.

Organisasjonskart

Om ph.d.-programmet

Ph.d.-utdanningen ved Universitetet i Oslo skal utdanne selvstendige forskere på høyt internasjonalt nivå, i samsvar med anerkjente vitenskapelige og etiske prinsipper. Utdanningen skal kvalifisere for forskningsvirksomhet og annet arbeid der det stilles høye krav til vitenskapelig innsikt og analytisk tenkning.

I løpet av ph.d.-programmet skal du gjøre et selvstendig forskningsarbeid i form av en vitenskapelig avhandling og fullføre en opplæringsdel på 30 studiepoeng. Programmet er normert til 3 års fulltidsstudier. Ved opptak blir kandidatene knyttet til et av fakultetets institutter avhengig av tematikk og veiledningskapasitet. Det er fakultetets institutter som har ansvar for oppfølgingen og det faglige tilbudet til ph.d.-kandidatene. Kandidatene må selv ta ansvar for planlegging og gjennomføring av avhandlingsarbeidet.

Forskerutdanningsutvalget (FU) og Forskerutdanningsledere (FUL)

Fakultetets Forskerutdanningsutvalg (FU) har overordnet ansvar for kvalitetssikring og utvikling av forskerutdanningen.

Instituttenes forskerutdanningsledere (FUL) er medlemmer i FU. De er bindeledd mellom fagmiljøene, institutt og fakultet, slik at samhandlingen om forskerutdanningen styrkes. 

Krav til opptak

For opptak til ph.d.-programmet kreves det minst femårig grunnutdanning, det vil si mastergrad eller tilsvarende. Fakultet har karakterkrav for opptak til programmet, og gode ferdigheter i engelsk er også påkrevd. Finansiering i ph.d.-perioden må også være på plass.

Mer om krav til opptak

Historikk

Det medisinske fakultet ble grunnlagt i 1814, og den første disputasen ved fakultetet fant sted i 1817. I de siste tiårene har det vært en stor økning av antall disputaser. Dette skyldes politiske føringer både fra Kunnskapsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.

Fra 1. januar 1993 ble doktorgradsutdanningen formalisert ved alle norske universiteter og vitenskapelige høgskoler gjennom opprettelse av doktorgradsprogrammer hvor veiledning og forskerutdanning skjer innenfor en normert tid på tre år.

Den formaliserte gradstittelen for kandidater med medisinbakgrunn var Doctor Medicinae (dr.med.). Kandidater med annen fagbakgrunn ble tildelt graden organisert dr.philos. I oktober 2002 ble Philosophiae Doctor-graden (ph.d.-graden) innført nasjonalt og har siden høsten 2008 vært den eneste organiserte doktorgradstittelen som har blitt tildelt ved fakultetet.

Fakultetet utarbeider hvert år en årsrapport hvor du blant annet kan lese om antall kandidater på programmet, finansieringskilder og internasjonalisering. For mer informasjon se årsrapporter.

Om forskningen

Forskningen er en del av den løpende virksomheten ved fakultetet gjennom forskningsprosjekter, forskergrupper og sentre. På fakultetets nettside om forskning får du oversikt over hva fakultetet forsker på, doktorgrader og forskerutdanning, forskningsaktuelt med mer.

For deg som skal søke om opptak til ph.d.-programmet kan det være nyttig å lese om prosjekter innen ditt fagfelt. Dersom du trenger veiledere kan du finne forskere innen fagfeltet ditt som eventuelt kan hjelpe deg med å komme i kontakt med veiledere.

Nettverk og fagmiljø

Ved fakultetet er det mellom 1400 og 1500 ph.d.-kandidater, nesten halvparten av alle kandidater ved UiO. Alle kandidatene på ph.d.-programmet får veiledning, knyttes til aktive forskermiljøer og deltar på interne og internasjonale forskerkurs.

Ph.d.-fora er møteplasser for ph.d.-kandidater. De er organisert av ph.d.-kandidater for ph.d.-kandidater. Fakultetets institutter har ph.d.-fora som arrangerer faglige symposier og sosiale arrangementer. MedDocs (informasjon på engelsk) er en paraplyorganisasjon som representerer fakultetets ph.d.-kandidater og koordinerer ph.d.-foraene ved fakultetet. MedDocs er representert i FU.

Dersom du er ansatt ved fakultetet har du de samme tilbudene som andre ansatte.

Utenlandsopphold

Alle ph.d.-kandidater oppfordres til å ha et eller flere forskningsopphold ved et relevant lærested i utlandet, eller til å få veiledning og annen faglig oppfølging ved et annet universitet. Les mer om støtte og finansiering av utenlandsopphold.

Deltakelse på eksterne kurs og konferanser er en sentral del av forskerutdanningen, der kandidatene får anledning til å etablere kontakter og bygge nettverk. Kandidatene får muligheten til å innpasse internasjonale konferanser, forskerkurs og emner i opplæringsdelen. Studie eller forskningsopphold ved utenlandsk institusjon kan gi inntil 5 studiepoeng som ledd i opplæringsdelen.

Kontakt oss

Publisert 17. apr. 2015 11:49 - Sist endret 21. sep. 2022 10:55