English version of this page

Kandidatenes forventede læringsutbytte

Her kan du lese om kunnskapsmål, ferdighetsmål og generelle kompetansemål.

Kunnskapsmål

Ph.d.-programmet vil gi kandidaten kunnskap om:

 • kunnskapsstatus og kunnskapsbehov innenfor eget forskningsfelt både nasjonalt og internasjonalt
 • bredden av forskningstilnærminger og forskningsmetoder innenfor fagfelt med relevans for medisin og helse
 • kriterier for kvalitet innenfor eget forskningsfelt spesielt og innenfor medisinsk og helsefaglig forskning generelt
 • styrker og svakheter ved egne forskningsmetoder og metodeutfordringer innenfor eget forskningsfelt
 • vitenskapsteori og prinsipper for kunnskapservervelse innenfor medisinsk og helsefaglig forskning
 • forskningsetiske og vitenskapsetiske dilemmaer og prinsipper, herunder helseforskningsloven og annet regelverk
 • prinsipper for konvergens og tverrfaglighet innenfor medisinsk og helsefaglig forskning
 • former og prinsipper for forskningsinnovasjon

Ferdighetsmål

Ph.d.- programmet vil gi kandidaten ferdigheter til å kunne:

 • demonstrere original, selvstendig og kritisk tenkning i egen forskning
 • identifisere og utforme innovative forskningsproblemstillinger
 • holde seg løpende oppdatert på forskningsfronten innenfor eget felt
 • delta i akademiske diskusjoner nasjonalt og internasjonalt, blant annet gjennom deltakelse i workshops, seminarer og kongresser
 • lese og kritisk vurdere bredden av forskningslitteratur innenfor det medisinske og helsefaglige feltet
 • diskutere, prioritere og anvende relevante forskningsmetoder for å besvare et forskningsspørsmål
 • reflektere over og diskutere styrker og svakheter ved egne forskningsmetoder og resultater
 • reflektere over og diskutere forskningsetiske og vitenskapsetiske dilemmaer
 • anvende nasjonale og internasjonale prinsipper og regler for forskningsetikk, inkludert Helseforskningsloven
 • utforme vitenskapelige artikler i internasjonalt anerkjente tidsskrifter innenfor eget fagfelt
 • formidle forskning i en populærvitenskapelig form
 • anvende tverrfaglig kunnskap og kompetanse i arbeid med komplekse forskningsspørsmål

Generelle kompetansemål

Ph.d.- programmet vil gi kandidaten generell kompetanse til å:

 • motta og benytte faglig veiledning
 • arbeide i tverrfaglige team med komplekse problemstillinger
 • anvende databaser og IKT-baserte forskningsverktøy
 • delta i organiseringen og ledelsen av møter, konferanser og seminarer om faglige temaer
 • arbeide planmessig, strukturert og selvstendig ut fra fastsatte mål
 • skaffe seg oversikt over og tilegne seg avansert kunnskap
 • tenke innovativt, kritisk og nyansert
 • uttrykk seg klart og konsist både skriftlig og muntlig
 • analysere og vurdere egne styrker og svakheter
 • utvikle egne kunnskaper, kompetanser og ferdigheter kontinuerlig og målrettet
 • gi konstruktiv og kritisk tilbakemelding på andres faglige arbeid
 • bygge og forvalte profesjonelle nettverk
 • bidra konstruktivt til et godt arbeids- og læringsmiljø

Kontakt oss

Publisert 8. des. 2015 13:32 - Sist endret 1. juni 2018 09:45