Årsrapport 2006

Årsrapport 2006 - Seksjon for kliniske rusmiddelproblemer

Bakgrunn

I 1997 ble det besluttet at man skulle bygge ut et nasjonalt tilbud for legemiddelassistertrehabilitering (LAR). Dette og de sterkt økende helseproblemene i rusmiddelsektoren tydeliggjorde et behov for økt kompetanse innenfor et tverrvitenskaplig felt fra nevrobiologi og psykologi til sosialfaglige områder. Samtidig manglet behandlingen forankring i egen medisinsk spesialitet, og området var perifert for forskningsinstitusjoner og kompetansemiljøer. Man stod her overfor en situasjon med økt behov for forskning, kompetanseutvikling og undervisning av medisinske studenter samt kompetansehevning og videreutdanning av leger uten at dette ble tilfredsstillende ivaretatt. Det ble derfor etablert et nasjonalt kompetansesenter knyttet til det kliniske LAR-senteret i Oslo med en universitetsseksjon tilknyttet Institutt for psykiatri, Det medisinske fakultet, UiO. Seksjon for kliniske rusmiddelproblemer (SKR) ble opprettet med egen bevilgning fra Sosialdepartementet på grunnlag av avtale i 1999 mellom departementet og Universitetet i Oslo ved Det medisinske fakultet.

Formål

Seksjonen skal være akademisk en base for undervisning, kunnskapsutvikling og forskning når det gjelder kliniske rusmiddelproblemer. Det skal også knytte relevante internasjonale kontakter og bidra til internasjonalisering av norsk forskning på området. Det sentrale fokus er medisinsk behandlingsfaglige spørsmål med vekt på bruk av medikamentelle metoder, samt utvikling av en klinisk relevant nevrobiologisk og psykososial forståelse av rusmiddelavhengighet.

Last ned PDF

Av Bjørnulf Arntsen
Publisert 26. apr. 2011 13:05 - Sist endret 24. mai 2011 10:12