Rapporter 2008

Publisert 26. apr. 2011 13:05

Seksjon for kliniske rusmiddelproblemer/SERAF - Senter for rus- og avhengighetsforskning kan se tilbake på et år med mange nye muligheter og utfordringer. Sett under ett har året 2007 vært preget av stor aktivitet på flere plan.

Publisert 26. apr. 2011 13:05

Den årlige Statusrapporteringen fra LAR-tiltakene er nå blitt godt innarbeidet og gir mulighet til utviklingsarbeid og kvalitetssikring selv om det bør tas noe forbehold for datakvalitet og tolkningsmuligheter