SERAF rapport 2/2009. LAR i Norge 10 år - Statusrapport 2008

De første LAR-sentrene ble åpnet i Norge 1998 men tilbudet var først landsdekkende i 1999. 2008 var derfor et 10-årsjubileum. Rapporten vil bli sendt til media og brukerorganisasjoner med et optimistisk ønske om at rapporten vil inngå i debatten. Den nasjonale LAR-statistikken blir av samme grunn tatt med i innledningen sammen med en oversikt over ressursbetingelsene. 

Last ned Statusrapporten 2008 her

På grunnlag av tidligere evalueringer har Helsedirektoratet ledet et omfattende arbeid med å revidere retningslinjene. Disse vil bli ferdigstillet i løpet av 2009 og etter planen gjeldende fra 2010. Endringsarbeidet har tatt tid, både fordi behandlingsformen er omstridt og fordi behandlingen utformes i forhold til to motstridende hensyn. På den ene siden skal den nå frem til mennesker i vanskelige livssituasjoner. På den andre siden skal kontroll og sikringstiltak begrense at medikamenter kommer på avveie og motvirke reduksjon i behandlingens kvalitet. Både Stortingsvedtak og tilhørende regelverk aviser skadereduksjon som målsetting. Den eneste godkjente målsettingen er rehabilitering. Disse sentrale føringene er rammebetingelsene.

Bak innhentingen av materialet ligger det en betydelig innsats i mange sentre og av mange medarbeidere. Det er naturlig å takke alle som samvittighetsfullt har bidratt med tid og krefter til dette arbeidet i en ofte travel hverdag. Sentrene har svært ulike ressurser og datakvaliteten varierer noe. Det er lagt ned et betydelig arbeid for å bedre kvaliteten i årets undersøkelse. Ett uttrykk for dette er at andel svar ”ukjente/usikre” er redusert. Funnene må likevel leses i lys av at mange har vært involvert i datainnsamlingen uten at de har fått spesifikk opplæring.

Rapporten har også i år kommet senere enn planlagt. Noen av sentrene har hatt datatekniske problemer. Registrering og koding har også tatt lenger tid enn ønsket. Vi håper likevel at de enkelte sentre og andre brukere vil ha nytte av den. 

 

Av Helge Waal, Thomas Clausen, Atle Håseth, Pål H Lillevold
Publisert 26. apr. 2011 13:05 - Sist endret 30. mai 2016 11:24