Dødelige overdoser i Oslo 2006 til 2008 - En helhetlig gjennomgang

Denne undersøkelsen er en helhetlig gjennomgang av alle overdosedødsfall i Oslo i perioden 2006 til 2008.

En slik undersøkelse vil selvsagt ikke være fullstendig, og vil for eksempel ikke kunne gi informasjon om risiko for overdosedødsfall i ulike grupper. Vi har forsøkt å belyse de mange sidene ved overdosedødsfall slik som Oslo kommune ønsket. For å belyse problemstillingene best mulig, og komme med forslag til tiltak på systemnivå, har vi benyttet tre ulike metoder for datainnsamling.

For det første har vi samlet inn data for avdødes kontakt med mange ulike tiltak i Oslo. For det andre har vi gjennom intervjuer og fokusgrupper samlet relevant informasjon og erfaringer fra brukere, pårø- rende og fagfolk.

Vi har også undersøkt hvordan fem ulike europeiske byer har håndtert sine problemer på dette området og som kanskje Oslo kan dra noe lærdom av.

Last ned hele rapporten her

Av Linn Gjersing, Stian Biong, Thomas Clausen, Edle Ravndal, Helge Waal, Jørgen G. Bramness
Publisert 24. mai 2011 11:22 - Sist endret 30. juni 2011 17:00