SERAF rapport nr 3/2014 - Forlenget korrigert QT-tid hos metadonbrukere

En gjennomgang av foreliggende forskning og drøfting av forskningens implikasjoner for eksisterende retningslinjer.

Last ned rapporten her

Sammendrag

Opioidavhengighet er en alvorlig og utbredt lidelse på verdensbasis. Det er estimert 16,5 millioner brukere av heroin og opium i verden. Dette utgjør 0,4 % av verdens befolkning. Opioidavhengige har økt dødelighet, først og fremst på grunn av overdosedødsfall, og økt sykelighet. Opioidbruk er assosisert med økt forekomst av HIV-smitte, HCV-smitte, selvmord og alvorlige skader. Substitusjonsbehandling med metadon eller buprenorfin er behandlingsformen med best dokumentert effekt, og det er i dag den vanligste formen for behandling. I Norge var det 7055 pasienter på substitusjonsbehandling (i Norge kalt legemiddelassistert rehabilitering (LAR)), i slutten av 2013. Av denne pasientgruppen fikk 43% metadon og 57% buprenorfin. I Norge er buprenorfin førstevalg av medikament fordi metadon teoretisk gir større fare for dødelige overdoser. De siste ti årene har det i tillegg blitt rapportert en mulig sammenheng mellom metadonbehandling og forlenget QT-tid, og dermed en mulig assosiasjon til Torsades de Point (TdP), som er en alvorlig og potensielt livstruende ventrikulær arytmi.

Denne rapporten undersøker studier som knytter metadon til forlenget korrigert QT-tid (QTc). I februar 2014 ble det gjennomført et systematisk søk etter relevante artikler i MEDLINE som resulterte i 40 artikler om emnet.

Resultatet av søket viser at det er en relativt godt dokumentert sammenheng mellom forlenget QTc-tid og behandling med metadon. Mange studier viser også at det foreligger en dose-avhengig respons, det vil si at QTc-lengden øker med økende metadondose. Det eksisterende kunnskapsgrunnlaget kan  derimot vanskelig brukes til å  avgjøre hvor stor klinisk relevans denne QTc-forlengelsen representerer, altså hvor stor økning i sykelighet og dødelighet som utgjøres av denne forlengelsen i QTc-tid, og om metadon i det hele kan knyttes til TdP.

Retningslinjene for substitusjonsbehandling fra WHO, SAMHSA (USA) og Helsedirektoratet ble gjennomgått. Generelt sett bidrar ikke de nye studiene med kunnskap som går på tvers av det retningslinjene sier. En nyere studie viser at et behandlingsregime med EKG-screening er effektivt for å forkorte QTc-intervallet hos de med forlenget QTc over 500 ms. Dette underbygger anbefalingen som gis i den norske retningslinjen fra 2010 om anbefalt EKG-screening av alle pasienter som begynner med metadonbehandling. 

Emneord: Metadon, substitusjonsbehandling, QT-tid, QTc-forlengelse
Publisert 9. sep. 2014 11:59