SERAF rapport nr 1/2019 - Statusrapport 2018

Statusrapporten for 2018 er nå ferdig og er tilgjengelig for nedlasting. SERAF utarbeider årlig nasjonal statusrapport for LAR på oppdrag fra Helsedirektoratet.

Klikk her for å laste ned Statusrapporten for LAR 2018 (pdf)

Forord

Statusrapporten for LAR 2017 ble utformet som vurdering av hvor behandlingen sto etter 20 år. Denne rapporten bygger på vurderingene i forrige rapport. Debatten om LAR har imidlertid siste år i særlig grad dreiet seg om mulige tegn på stagnasjon kan være uheldige sett i relasjon til antatt størrelse på målgruppen. Enkelte har ment at begrensningene stammer fra for mye kontroll og for lite individtilpasset behandlingsopplegg. Andre har ment at frafallet i LAR er for stort og har sett årsaken i samme faktorer. Mortaliteten i LAR har vakt bekymring sammen med en relativt høy somatiske sykelighet som kan ha vært utilstrekkelig fulgt opp. Det har også – som før - vært påpekt at det er en del regionale forskjeller i behandlingsoppleggene, og dessuten at psykiske og sosiale problemer kan forbli ubehandlet.

Rapporten vil gå noe nærmere inn på en del av disse forholdene. Det er gjennomført en kontrollundersøkelse for å se på samsvar mellom svar i statusundersøkelsen og det pasientene svarer anonymt. Denne har Thomas Clausen sammen med Pål Lillevold hatt hovedansvar for. Ivar Skeie har hatt ansvaret for en egen undersøkelse av mortaliteten i LAR og av forløpet ved aktivt ønskete avslutninger, Exit LAR. Han har også gjennomført en studie av bruk av andre typer agonister som medikament i LAR. Disse undersøkelsene presenteres som egne kapitler. Også de vanlige delene av rapporten behandles med sikte på kritikken og usikkerheten, mens andre sider behandles mindre detaljert siden status er uforandret.

Rapporten er som tidligere et resultat av en slags nasjonal dugnad hvor hvert LAR-tiltak beskriver status for hver enkelt pasient og innhenter data på spesifiserte områder som mortalitet og morbiditet. Status kan og skal brukes til kvalitetssikring av behandlingen og gi grunnlag for å vurdere om den enkeltes behandling er på riktig kurs og om det er behov for endringer. Aggregerte anonymiserte data sendes SERAF.

Rapporten drøftes i de nasjonale LAR-ledermøtene.

Vi takker for en betydelig innsats fra LAR-ansatte over hele landet og for samarbeid med LAR-tiltakene og med Helsedirektoratet.

 

 

 

 

Publisert 6. juni 2019 10:34 - Sist endret 6. juni 2019 11:24