SERAF rapport nr 1/2020 - Statusrapport 2019

Statusrapporten for 2019 er nå tilgjengelig for nedlasting. SERAF utarbeider årlig nasjonal statusrapport for LAR på oppdrag fra Helsedirektoratet.

Klikk her for å laste ned Statusrapporten for LAR 2019 (pdf)

Forord

SERAF utarbeider hvert år nasjonal statusrapport for LAR på oppdrag fra Helsedirektoratet. Statusrapportenen er basert på en kartlegging som alle LAR-tiltakene gjennomfører en gang i året. Denne spørreundersøkelsen om hvordan det går i LAR er utført de siste 21 år og viser at LAR har utviklet seg fra å være en effektiv behandlingsform kun for de alvorligst syke i 1998 til en godt etablert, standardisert behandling for de fleste med opioiddominert avhengighet.

Prof. emeritus Helge Waal har tidligere hatt hovedansvaret for utforming av rapporten.  Philipp Lobmaier overtok denne oppgaven for denne rapporten mens Helges bidrag har vært bistand til datainnsamlinen og kommentarer til rapporten.  Dette gjør at rapporten skiller seg noe ut. Vi har valgt å beholde grunnstrukturen, de fleste figurene og rekkefølgen. Vi presenterer også rådata på senternivå i siste kapittelet slik det var før.

Dette året viser vi ikke grafer om hiv-smitte, men presenterer kun tall. Dette er et viktig veiskille, fordi da LAR ble utviklet på 90-tallet var hiv-infeksjoner i målgruppen en viktig pådriver for etableringen. Nå finnes det effektiv behandling for sykdommen og nivået av hiv smitte har vært stabilt lav i flere år. Vi velger heller å fokusere på HepC-smitte hvor behandlingsoptimismen er fornyet og det er satt et mål om utrydnig inneværende tiår.

Kartleggingen har de senere årene evaluert en aldrende LAR-populasjon og det er en suksess i seg selv. Ubehandlet opioidavhengighet er vanligvis for riskofylt til at man klarer å eldes med sykdommen. LAR har endret dette signifikant, dels fordi vi har god erfaring med tydelige rammer og struktur for dem som trenger dette, dels fordi det de senere årene har blitt økt vektlegging av pasientenes preferanser. Større valgmuligheter når det gjelder medisiner og målsetting har gjort LAR mer attraktiv for flere.

Videre fokusere vi i årets rapport på nye medisiner, som enten ble tilgjengelig nylig (Buprenorfin som depotsprøyte), blir tilgjengelig snarlig (heroinassistert behandling - HAB) eller kan bli tilgjengelig i fremtiden (naltrekson depotspøyte).

Tradisjonen tro presenterer vi funn fra rapporteringen om hvordan det går med LAR pasientene, både generelt (DEL A) med tanke på sysselsetting, rehabilitering og grad av fornøydhet med behandling, men også mer konkret om sentrale utfalsmål som rusmiddelbruk siste 4 uker (DEL B) og inneværende år (DEL C), hvilken medisin som brukes og om det har vært alvorlige hendelser som overdose.

Ivar Skeie har igjen skrevet kapittelet om mortalitet i LAR. Han har fulgt tiltakene tett for å kunne inkludere oppdaterte tall på overdoser, suicid og naturlige dødsfall i hele populasjonen.

Denne rapporten er resultatet av betydelig innsats i hvert LAR-tiltak. Vi takker for innsatsen fra LAR-ansatte over hele landet og for samarbeid med LAR-tiltakene og med Helsedirektoratet.

Publisert 29. juni 2020 09:49 - Sist endret 29. juli 2020 09:54