English version of this page

Dr.philos. ved Det medisinske fakultet

Dr.philos.-graden kan være riktig vei for deg som ønsker å ta en doktorgrad, men av ulike årsaker ikke ønsker å følge en organisert doktorgradsutdannelse (ph.d).

Arbeidet med en dr.philos. er friere enn et ph.d.-løp. Graden har ingen tidsnormering, men det oppnevnes heller ingen veiledere. Arbeidet med avhandlingen gjøres normalt ved siden av annet arbeid.

Dr.philos. versus ph.d.

Dr.philos. er likestilt med ph.d. når det gjelder faglig nivå, kvalitet og krav til forskerkompetanse.

 • Den frie graden doctor philosophiae (dr.philos.) er en ikke-veiledet doktorgrad som kan tildeles personer som har avlagt eksamen av høyere grad, det vil si mastergrad eller tilsvarende. Forskningsarbeidet og doktoravhandlingen er utført på egen hånd uten formell tilknytning til universitetet.
 • Ph.d.-utdanningen er en forskerutdanning, og organiseres i programmer som er normert til 3 års fulltidsstudier. I programmene er det inkludert en opplæringsdel av minimum 30 studiepoengs omfang.

Hvorfor velge dr.philos

Dr.philos. anbefales som et godt alternativ for deg som ikke har mulighet, ønske eller behov for å følge et ph.d.-løp.

Graden er en fri grad og passer for deg som for eksempel:

 • ikke har øremerket finansiering
 • ikke har mulighet til å avsette minimum 50% av arbeidstiden til doktorgraden
 • ikke oppfyller karakterkrav for opptak til organisert ph.d.-program
 • ikke har anledning til å følge et organisert opplæringstilbud eller du ønsker å ha mindre obligatorisk undervisning
 • vil jobbe på egen hånd uten formell veiledning. Ved opptak på ph.d.-programmet må minimum to veiledere være oppnevnt av fakultetet
 • ikke har behov for arbeidsplass eller andre hjelpemidler ved Det medisinske fakultet
 • ønsker større fleksibilitet uten tidsfrister i arbeidet med avhandlingen
 • er i fast jobb og jobber med forskning på fritiden
 • allerede har kommet så langt med forskningen at det vil ta mindre enn ett år før du søker om bedømmelse av avhandlingen, for eksempel fordi du har fullført Forskerlinjen

Dr.philos.-avhandlingen er et selvstendig arbeid, og derfor tilbyr ikke universitetet økonomisk støtte, formell veiledning eller annen bistand underveis.

Hva tildeles dr.philos. på grunnlag av?

 • en vitenskapelig avhandling
 • to prøveforelesninger – en prøveforelesning over et emne du velger selv, og en prøveforelesning over et emne du får oppgitt
 • et offentlig forsvar av avhandlingen (disputas)

Informasjon om avhandlingen, når du ikke kan levere inn avhandlingen din og om offentliggjøring finner du på UiOs sentrale nettsider

Hvem kan søke om å fremstille seg til dr.philos?

Du må ha en femårig mastergrad eller tilsvarende utdanning. Dersom du på annen måte kan dokumentere tilsvarende kvalifikasjoner kan fakultet gi adgang til å fremstille deg for dr.philos.-prøven. Det er ditt ansvar å fremlegge dokumentasjon på tilsvarende kvalifikasjoner.

Du må som hovedregel være statsborger i Norge eller et annet nordisk land. Dersom du har annen statsborgerskap kan du etter begrunnet søknad gis anledning til å fremstille deg dersom du har oppholdstillatelse i Norge eller dersom avhandlingen din

 • behandler emner eller bygger på materiale som har direkte tilknytning til Norge, eller
 • har sterk tilknytning til norsk forskning innen fagområdet, eller
 • den er utført under opphold ved norsk universitet eller forskningsinstitusjon, eller i særlig kontakt med norske forskere.

Se også informasjon UiOs sentrale nettsider

Hva skal søknaden inneholde?

 • Egen søknad om bedømmelse. Følgende opplysninger må komme frem av søknaden:
  • navn og personnummer
  • tittel på avhandlingen samt informasjon om hvorvidt avhandlingen er artikkelbasert eller en monografi
  • en kort beskrivelse av avhandlingens tematikk
  • kontaktopplysninger for det neste halve året; adresse, telefon og e-postadresse
  • informasjon om hvor og når arbeidet er utført
 • Avhandlingen i 1 eksemplar på minnepinne. Minnepinnen skal inneholde hele avhandlingen, det vil si både sammenskrivingen og artiklene evt. hele monografien, i en samlet pdf-fil. Avhandlingen skal være lagret som en pdf-fil og skal ikke være scannet. Søknadsbrev om bedømmelse samt vedlegg skal også leveres som separate pdf-filer på samme minnepinne som avhandlingen
 • Erklæring om innhentede tillatelser (docx) (pdf) samt kopier av alle søknader og svar på søknader om godkjenninger. Erklæringen må fylles ut og signeres av kandidaten og alle veilederne.Se informasjon om søknader til REK og andre instanser
 • Medforfattererklæringer (docx) (pdf) hvor dette er påkrevd
 • Erklæring om hvorvidt arbeidet leveres inn til bedømmelse for første eller andre gang
 • Erklæring om at hele eller deler av avhandlingen ikke tidligere er levert inn og/eller bedømt ved annen norsk eller utenlandsk institusjon (docx)
 • Kopi av master- og bachelorvitnemål, og karakterutskrifter, eller tilsvarende (originaler må kunne fremvises på forespørsel).
 • Dersom vitnemål og karakterutskrifter ikke er på engelsk eller et skandinavisk språk må du legge ved diploma supplement på engelsk, eller en offisiell oversettelse fra en autorisert oversetter.
 • Dokumentasjon på eventuelle tilsvarende kvalifikasjoner
 • Oversikt over tidligere vitenskapelige arbeider (disse må kunne fremvises på forespørsel)
 • Eventuell norsk oppholdstillatelse
 • Ikke-nordiske statsborgere må i tillegg legge ved dokumentasjon på avhandlingens tilknytning til Norge.

Levering av søknad

Søknader om bedømmelse sendes som zip-fil til postmottak@medisin.uio.no.

Når arbeidet er innlevert, kan det ikke trekkes tilbake før det er endelig avgjort om det er verdig til å forsvares for doktorgraden.

Bedømmelse

Dersom fakultetet godkjenner din søknad om å få avhandlingen bedømt, oppnevner fakultetet en bedømmelseskomite på minst tre medlemmer som skal bedømme avhandlingen, prøveforelesningene og disputasen.

Habilitetsreglene i forvaltningslovens § 6 gjelder for komiteens medlemmer. Habilitetserklæring (docx) (pdf).

Etter at komiteen er oppnevnt vil du motta en e-post med opplysninger om saksgangen videre.

Trykking

Avhandlingen kan ikke trykkes før fakultetet har funnet den verdig for forsvar i disputas. Hvis avhandlingen din blir godkjent for offentlig forsvar, skal den trykkes i minimum 60 eksemplarer.

Les mer om trykking ved Det medisinske fakultet

Prøveforelesninger og disputas

Du finner informasjon om doktorgradsprøven på UiOs sentrale nettsider

Tid for prøveforelesninger og disputas ved Det medisinske fakultet

Doktorkreering

Doktorkreering finner sted 4 ganger i året. Informasjon om seremonien, når kreeringene finner sted og invitasjon til kreering finner du på UiOs sentrale nettsider

Klage

Dersom du ikke får anledning til å fremstille deg til dr.philos. eller avhandlingen din blir underkjent, kan du klage i tråd med Dr.philos.-forskriftens §16:

Rammer og regelverk

Nedenfor finner du lenker til de mest relevante regler og veiledninger:

Godkjenninger

Skjemaer

Kontakt oss

Publisert 21. sep. 2018 09:24 - Sist endret 15. juni 2022 14:23