English version of this page

De vanligste spørsmålene

Om forskerutdanningen ved MED.

Hva skjer i tiden du venter på svar om du får opptak?
 

  • Fakultetet kontrollerer dokumentene
    • Ved eventuelle mangler eller uklarheter tar vi kontakt med deg
  • Prosjektbeskrivelsen med etiske vurderinger vil deretter bli sendt til faglig vurdering på det instituttet hvor du søker opptak
    • I de tilfeller hvor prosjektet ikke tidligere har vært fagfellevurdert eksternt, vil vi ta kontakt slik at prosjektet kan få en slik vurdering
  • Etter faglig anbefaling vil søknaden gå til dekanen for vedtak om opptak
  • Fakultet sender ut svarbrev
    • Ved innvilget opptak vil den signerte kontrakten være vedlagt. Parallelt vil du bli registrert i vårt studentsystem som ph.d.-kandidat. Dette vil gi deg rett til brukernavn og passord. Normalt vil du motta brukernavn på SMS

Jeg har akkurat søkt opptak på ph.d.-programmet, men jeg har ikke fått opptak enda. Kan jeg søke opptak på MF9010 Intro I og MF9010 Intro II?
 

MF9010 Intro I er adgangsbegrenset til kandidater med formelt opptak på ph.d.-programmet. Du kan derfor ikke søke opptak til dette kurset før formelt opptak er bekreftet. Viser til avsnittet «opptak og adgangsregulering» i emnebeskrivelsen: http://www.uio.no/studier/emner/medisin/med/MF9010/

MF9030 Intro II er adgangsbegrenset til kandidater som er i 3. semester eller er kommet lenger på ph.d.-programmet. Du kan derfor tidligst søke intro II når du begynner i 3. semester. Viser til avsnittet «opptak og adgangsregulering» i emnebeskrivelsen: http://www.uio.no/studier/emner/medisin/med/MF9030/

Jeg har akkurat søkt opptak på ph.d.-programmet, men jeg har ikke fått opptak enda. Kan jeg søke opptak på valgfrie emner?
 

Du kan søke opptak på valgfrie emner, men inntil du får opptak på ph.d.-programmet må du søke om en enkeltemnestudierett til ph.d.-emner i medisin og helsefag. Du finner mer informasjon om å søke studierett på denne linken: http://www.med.uio.no/forskning/phd/kurs/valgfritt/studierett-soknadsweb.html

Jeg er ekstern ph.d.-kandidat/masterstudent/post-doc. Kan jeg søke opptak til ph.d.-emner ved Det medisinske fakultet, UiO?
 

De obligatoriske emnene MF9010 intro I og MF9030 intro II er adgangsbegrenset til ph.d.-kandidater ved UiO. Eksterne søkere har derfor ikke adgang til å søke opptak til obligatoriske ph.d.-emner ved Det medisinske fakultet.

Eksterne ph.d.-kandidater/masterstudenter/post doc kan søke opptak til valgfrie ph.d.-emner ved Det medisinske fakultet, men de må først søke om en enkeltemnestudierett til ph.d.-emner i medisin og helsefag. Du finner mer informasjon om opptakskrav, og hvordan du søker om studierett og opptak til våre emner på denne linken: http://www.med.uio.no/forskning/phd/kurs/valgfritt/studierett-soknadsweb.html

Jeg har vært sykemeldt og/eller hatt foreldrepermisjon. Hvordan kan jeg få dette registrert hos dere?
 

Lovfestede permisjoner og sykemeldinger gir automatisk rett til forlengelse på ph.d.-programmet. For å få disse registrert, må du sende oss en bekreftelse fra NAV eller arbeidsgiver der permisjonens varighet fremgår. Bekreftelsen sendes på e-post til postmottak@medisin.uio.no. Les med om forlengelser og permisjoner her: https://www.med.uio.no/forskning/phd/regelverk/forlengelser-og-permisjoner/

Jeg har endret mine veilederforhold. Hvordan kan jeg få dette registrert?
 

Alle endringer i veilederforhold må søkes om. For å søke, fyller du ut følgende skjema og sender dette til postmottak@medisin.uio.no. Både du og veileder(ne) som endringen gjelder for må signere skjemaet. Du kan selv sjekke hvilke veilederforhold som er registrert på deg i Studentweb. Les mer om endringer av veilederforhold på denne siden: https://www.med.uio.no/forskning/phd/veiledning/

Jeg har mange medforfattere på en artikkel. Må alle signere medforfattererklæringen og må alle signere på samme ark?
 

Det er tilstrekkelig at de fem mest sentrale medforfatterne signerer erklæringen. Medforfatterne trenger ikke signere på samme ark, men du må selv signere på alle arkene. Pass på at erklæring og signatur havner på samme side.

Et av komitémedlemmene vi ønsker å foreslå har publisert sammen med en av veilederne. Kan vedkommende allikevel foreslås?
 

Hovedregelen er at komitémedlemmer ikke kan ha sampublikasjoner med veiledere/kandidat de siste fem år. Vedkommende kan allikevel foreslås, men det er dekanen som tar den endelige avgjørelsen på om han/hun kan oppnevnes. Dette avhenger blant annet av hvor mange forfattere det er på sampublikasjonen(e). Det er viktig at dere redegjør for dette forholdet i habilitetserklæringen.

Avhandlingen min er godkjent for disputas. Hvordan går jeg frem for å få trykket avhandlingen?
 

For å få trykket avhandlingen fyller ut rekvisisjonsskjemaet som du finner på denne siden: http://www.med.uio.no/forskning/phd/avhandling-bedommelse/innlevering-og-trykking/trykking/. Når du har fylt inn feltene om deg selv og avhandlingen, sender du skjemaet til din saksbehandler for signering før han/hun returnerer den til deg. Fakultetet dekker 40 eksemplarer og 5 fargesider per eksemplar. Din saksbehandler fyller inn stedkode og leveringsadresse for disse 40 eksemplarene, samt ISBN-nummer.

Du sender selv ferdig signert rekvisisjon og avhandling til Reprosentralen.

Er det mulig å få tildelt vitnemålet før kreering?
 

Nei, det er dessverre ikke mulig å få vitnemålet før kreering. For en oversikt over kreeringsdatoer ved UiO, se: http://www.uio.no/forskning/phd/doktorkreering/

Dersom du trenger en bekreftelse på godkjent doktorgradsprøve før du får vitnemålet, kan du sende en forespørsel til postmottak@medisin.uio.no.

Hvor lenge beholder jeg tilgang til UiOs IT-tjenester og hjemmeområdet etter opptaksperioden min har gått ut eller jeg har sluttet?
 

Du beholder tilgangen en stund etter at du har sluttet, normalt seks måneder. Du vil få varsel om at kontoen din blir sperret én måned før sperringen. Én måned etter sperringen vil kontoen din bli avviklet. Les mer: http://www.uio.no/tjenester/it/brukernavn-passord/endringer.html

Publisert 22. mai 2018 13:28 - Sist endret 17. sep. 2021 14:03