English version of this page

Hvorfor velge dette ph.d.-programmet?

Fakultetet har en bred profil rettet mot klinisk medisinsk forskning, medisinsk basalforskning, helseforskning og samfunnsmedisinske områder. Den formaliserte forskerutdanningen ved fakultetet er organisert i ett ph.d.-program.

Kort om ph.d.-programmet

Ph.d.-programmet består av et selvstendig forskningsarbeid med en avhandling og en opplæringsdel. Programmet er normert til 3 års fulltidsstudier. I programmet er det inkludert en opplæringsdel på minimum 30 studiepoeng som utgjør et halvt års arbeid.

For opptak til ph.d.-programmet kreves det at du har minst femårig grunnutdanning, det vil si mastergrad eller tilsvarende. Det medisinske fakultet har karakterkrav for opptak til programmet.

Ph.d.-utdanningen ved Universitetet i Oslo skal utdanne selvstendige forskere på høyt internasjonalt nivå, i samsvar med anerkjente vitenskapelige og etiske prinsipper. Utdanningen skal kvalifisere for forskningsvirksomhet og annet arbeid der det stilles høye krav til vitenskapelig innsikt og analytisk tenkning.

Kandidatene får tett oppfølging og faglig veiledning, men må selv ta ansvar for planlegging og gjennomføring av avhandlingsarbeidet.

Forskerutdanningen ved Det medisinske fakultet er organisert i ett ph.d.-program, og dekker studieretningene helse og samfunn, medisinske basalfag, klinisk medisin, bioteknologi og molekylærmedisin.

Fakultetet utarbeider hvert år en årsrapport hvor du blant annet kan lese om antall kandidater på programmet, finansieringskilder og internasjonalisering. For mer informasjon se årsrapporter.

Om forskningen ved fakultetet

Mer enn 200 doktorgradskandidater disputerer ved fakultetet hvert år.

Nettverk og fagmiljø

Ved fakultetet er det mellom 1400 og 1500 ph.d.-kandidater. Alle kandidatene får veiledning, knyttes til aktive forskermiljøer og deltar på interne og internasjonale forskerkurs.

Ph.d.-fora er møteplasser for alle ph.d.-kandidater. De er organisert av ph.d.-kandidater for ph.d.-kandidater. Fakultetets institutter har aktive ph.d.-fora som arrangerer faglige symposier og sosiale arrangementer.

MedDocs (informasjon på engelsk) er en paraplyorganisasjon som representerer fakultetets ph.d.-kandidater og koordinerer alle ph.d.-foraene ved fakultetet.

Utenlandsopphold

Alle ph.d.-kandidater oppfordres til å ha et eller flere forskningsopphold ved et relevant lærested i utlandet. Les mer om utenlandsopphold.

Kandidatene får muligheten til å innpasse internasjonale konferanser, forskerkurs og emner i opplæringsdelen. Studie eller forskningsopphold ved utenlandsk institusjon kan gi inntil 5 studiepoeng som ledd i opplæringsdelen.

Videre utdanning og jobb

En ph.d.-grad fra Det medisinske fakultet gir deg mulighetene til en videre karriere som forsker, eller for en karriere i andre yrker der det stilles store krav til kunnskap og kompetanse.

Gjennom et doktorgradsarbeid tilegner du deg egenskaper som kan anvendes i mange bransjer:

  • Evne til å formulere faglige problemstillinger og planlegge forsknings- og utviklingsarbeid
  • Skriftlig og muntlig formidling
  • Evne til analytisk tenkning
  • Tenke resultat- og løsningsorientert
  • Prosjektplanlegging
  • Evne til å arbeide under tidspress
  • Se nye muligheter og perspektiver
  • Arbeide med komplekse faglige spørsmål
  • Arbeide selvstendig
  • Vurdere hensiktsmessigheten og anvendelsen av ulike metoder og prosesser.

Ferdige kandidater fra Det medisinske fakultet jobber blant annet i universitets- og høgskolesektoren, sykehus, Helse Sør-Øst, instituttsektoren og forvaltningen.

Kontakt oss

Publisert 17. apr. 2015 11:49 - Sist endret 6. sep. 2018 13:24