English version of this page

Forskergrupper

Molekyl

Gruppen forsker på transport og sirkulering av nevrotransmittere og aminosyrer.

Rundt halvparten av jordens befolkning kan i løpet av sin levetid regne med å få alvorlig sykdom eller død relatert til den gradvise aterosklerotiske utvikling på innsiden av arteriene.

Autofagi, en prosess hvor cellen bryter ned deler av sitt eget cytoplasma i lysosomene, er vist å beskytte mot kreft og nevrodegenerative sykdommer.

Forskningen fokuserer på skjelettanalyse og -identifikasjon, noe som inkluderer nært samarbeid med arkeologer, antropologer, rettsspesialister og politiet. Politiarbeidet inkluderer også identifikasjon og sammenligning basert på fotografier fra kriminelle handlinger eller forfalskede pass.

Ved å undersøke subcellulær lokalisering og funksjonene til de forskjellige spleise-variantene  av PKA (cAMP-avhengig protein kinase), vil vi bedre forstå spesifisiteten i cAMP-PKA signalveien og dens betydning ved sykdom.

Forskningsgruppen ønsker å klarlegge mekanismene involvert i vitamin A- og cAMP-mediert regulering av proliferasjon, DNA-skade og apoptose i lymfoide celler, for på den måten å identifisere nye strategier for bedret terapi av kreft og visse immunsviktsykdommer.

Skjematisk framstiling av hovedstrategier for å forstå hjertesykdom

Forskningsgruppens mål er å utvikle fremtidige behandlinger mot hjertesykdom. Vår visjon er å forstå de molekylære mekanismene som fører til hjertesykdom, slik at vi kan utvikle målrettet terapi som direkte motvirker sykdommen og samtidig gir et minimum av bivirkninger.

Epidemiologiske og statistiske metoder  er viktige redskaper for forståelsen av helse og sykdommer.

Forskningsgruppen jobber med statistiske og epidemiologiske prosjekter.

Vi fokuserer på å forstå matens roller i vekst, utvikling samt forebygging av livsstilssykdommer som diabetes og hjerteinfarkt. Vi forsker på de cellulære transportmekanismene og effektene til cellevekst, funksjon og metabolisme til kostholdslipider og andre matbestanddeler.

Bildet viser forskergruppen, fra venstre: Fra venstre: Linn K.L. Øyri,  Kirsten B Holven, Inger Ottestad, Jacob J. Christensen, Karina Karlsen, Kristin S. Hustad, Ingunn Narverud, Ida Thorsen. Foto: UiO

Vi forsker på kolesterol-indusert inflammasjon og tidlig aterosklerose og hvordan kostfaktorer kan påvirke dette.

Me forskar på samanhengen mellom kosthald og ulike sjukdommar, særleg kreft og skrøpelegdom.

Bildet er tatt med et 2-foton lasermikroskop og viser en astrocytt med røde utløpere som kontakter en liten blodåre (grønn) i hjernebarken på en mus. Vannkanalene er lokalisert rundt blodårene, i enden av astrocyttutløperne. For å kunne ta bildet måtte selvlysende fargestoffer injiseres i hjernen og blodårene.

Forskergruppen Gliaceller ble grunnlagt av professor Erlend Nagelhus. Gruppen forsker på astrocytter, de stjerneformede gliacellene som omgir nervecellene i hjernen.

Vår forskningsgruppe er spesielt opptatt av ernæring for utsatte befolkningsgrupper og pasienter med kronisk sykdom, både innenlands og i det sørlige Afrika.

Vi studerer proteoglykan endringer ved inflammasjon og fedme og i nyrer relatert til diabetes. Vi arbeider  også med kost og helse for utviklingshemmede.

Informasjon fra sansene og nevronale nettverk.

Vår lab studerer hvordan hjernen omdanner sensorisk informasjon til oppfatninger av omverdenen. Fysiske stimuli som når våre øyne og ører er svært komplekse, men likevel synes vår oppfatning av den ytre verden ganske enkel. For å forstå hvordan vi er i stand til å samhandle med den fysiske verden så effektivt, studerer vi de grunnleggende prinsippene om hvordan kretsene i hjernen virker.

Gruppen forsker på kommunikasjon og samhandling i helsesektoren med særlig fokus på klinisk kommunikasjon og publikums forståelse av medisinsk forskning.

Hjernen, vårt mest gåtefulle organ, er opphav til alt vi opplever, føler, tenker og gjør.  Vår forskningsgruppe studerer hjernefunksjoner på flere nivåer, fra molekyler og celler til nettverk, atferd og mentale prosesser, særlig bevissthet og hukommelse.

Laboratorium for hjerneutvikling og funksjonell billedgjøring (Laboratory of Neural Development and Optical Recording, eller NDEVOR) forsker på utviklingen av nevrale kretser i hjernen og på stamceller som kilde for nye nerveceller.

Forskningsgruppen arbeider for å utvide forståelsen av de patofysiologiske mekanismene som fører til akutt iskemisk skade med påfølgende omforming som kan lede til hjertesvikt. Gruppen ønsker også å identifisere nye terapautiske mål for å kunne redusere skadene ved slike tilfeller.

Forskergruppe

Vi studerer hvordan hjertet og sirkulasjonen blir regulert både hos friske og syke mennesker. Vi undersøker samspillet mellom sirkulasjon og respirasjon, kontroll av hjernens blodtilførsel og hvordan det er et samspill mellom det autonome nervesystemet og endotelfunksjon.

Forskergruppene ved Immunbiologisk laboratorium undersøker immuncellenes rolle i  autoimmune sykdommer og i forsvar mot kreft og infeksjoner.

Vårt hovedmål er å utvikle metoder for å forstå kausale slutninger; et hett forskningsområde innen statistikk og epidemiologi.

Bildet kan inneholde: Tekst, Linje.

Vårt langsiktige mål er å studere hvordan næringsstoffer aktiverer kjernereseptorer og hvordan dette gjennom regulering av gener påvirker energibalansen og livsstilsrelaterte sykdommer.

Et av hovedmålene i forskningsgruppen er å utvikle, teste og validere instrumenter som kan brukes til å kartlegge kosthold og spisemønster i forskjellige aldersgrupper. Instrumentene anvendes i store populasjonsgrupper og blant pasienter med sykdomsrelatert underernæring for å identifisere ernæringsmessige utfordringer.

Vi gjennomfører intervensjonsstudier for å studere hvordan vi kan endre spiseadferd relatert til kjente utfordringer. Eksempler på dette kan være hvordan kan vi få barn til å spise mer grønnsaker og hvordan kan vi redusere sykdomsrelatert underernæring hos inneliggende pasienter.

Et relativt nytt forskningsområde i gruppen er hva som er et sunt og bærekraftig kosthold med bakgrunn i norske kostholdsmønstre, kultur og matproduksjon.

Gruppen fokuserer på utvikling og evaluering av kostholdsmetodikk samt matvaner og kostholdsmønstre blant barn, ungdommer og voksne, og på sammehengen mellom kosthold og ulike sykdommer.

The Collas lab

Cellers funksjon programmeres av samspill mellom flere nivåer av genregulering. Vårt laboratorium er interessert i å avdekke epigenetiske faktorer som bestemmer hvilket potensiale stamceller har for differensiering, så vel som aspekter ved kjernesignalering og arkitektur, koblet til stamcellers differensieringskapasitet.

Lipiddråpegruppen ønsker å forstå rollen til intracellulære lipiddråper og hvordan forandringer i disse kan bidra til utvikling av ulike lipidrelaterte sykdommer.

Hovedmålet for forskningsgruppen er å kartlegge kostholdets betydning for kreftpasienter. Vi har et spesielt fokus på pasienter med tarm- og prostatakreft.

Bildet kan inneholde: team, sosial gruppe, samfunnet, begivenhet.

Gruppen bruker en eksperimentell tilnærming for å undersøke de kognitive og fysiologiske mekanismene som ligger til grunn for opplevelsen og bearbeidelsen av ulike former for belønning.

Positiv energibalanse ved overspising er forbundet med overvekt og kronisk inflammasjon. Kronisk inflammasjon er forbundet med T- og B celle deling og et høyt forbruk av sukkeret glukose (Gluc) og aminosyren glutamin (Gln). Mange immunreaksjonen skjer ved lavt oksygentrykk, såkalt hypoksi og er regulert av enzymet protein kinase A (PKA). Vi studerer hvordan omsetningen av Gluc og Gln er regulert av oksygen og PKA i metabolsk aktive immunceller. Vi ønsker å forstå om enzymer som regulerer metabolske veier og PKA kan bli benyttet som mål for å regulere inflammasjon assosiert med overvekt.

Laboratorium for molekylær nevrovitenskap forsker på molekylære mekanismer som er involvert i fysiologiske prosesser.

Forskergruppen arbeider med metodeproblemer relatert til epidemiologiske studier og høydimensjonale data. Vi har spesielt studert effekter av målefeil og feilklassifisering i statistiske modeller, og utviklet og studert metoder for å håndtere denne type problemer.

Gruppen forsker på hvordan nettverk av hjerneceller samarbeider for å prosessere sanseinformasjon og å lagre minner. For å forstå hvordan hjernen virker må man finne ut hvordan hjernens ulike celletyper er koblet sammen og hvordan ulike hjerneområder samarbeider med å løse ulike oppgaver.

NeSys - laboratoriet studerer hjernens oppbygning og arkitektur, nettverkene som forbinder de ulike delene av hjernen og fordelingen av gener av molekyler i hele hjernen. Laboratoriet utvikler digitale hjerneatlas og bruker avanserte bildedannende teknikker. NeSys deltar i ledergruppen for Human Brain Project med hovedansvar for infrastrukturutvikling og oppbyggingen av EBRAINS Data and Knowledge tjenester.

Gruppen forsker på human sirkulasjonsregulering og eksperimentelle modeller som studerer globale hypoxiskader, spesielt hos nyfødte.

Forskergruppens hovedmål er å kartlegge immunresponsen ved nevroimmunologisk sykdom, som multippel sklerose (MS). Ved å forstå sykdomsmekanismene ønsker vi å bidra til utvikling av bedre og mer målrettet behandling.

Nevrotransportørgruppen fokuserer på transportørproteinenes flytting av aminosyrer gjennom cellemembran, og betydningen av dette for normal hjernefysiologi- og sykdom.

NK-celler eliminerer kreftceller og celler som er infisert med ulike virus og bakterier, samtidig som normale celler ikke drepes. Vi arbeider med å avsløre de molekylære mekanismene som gjør NK-cellen i stand til å skille mellom syke celler og normale celler.

Vårt primære forskningsfokus er å forstå hvorfor noen responderer bedre på kostintervensjoner enn andre. Dette gjøre vi ved å studere  underliggende biologiske mekanismer for fettsyrer. Dette gjør vi ved å integrere storskala dataset (transkriptom- og metabolomdata) fra kontrollerte kostintervensjonsstudier med fokus på fett kostholdet vårt og kardiometabolske risikofaktorer. 

Osäkerhet är en väsentlig del av all vetenskaplig aktivitet och sannolikhetbegreppet representerar det verktyg man brukar för att hantera osäkerheten. Vårt laboratorium fokuserar på att möjliggöra inferens med hjälp av sannolikhetsbaserade modeler inom diverse tillämpningsområden så som medicin, biologi och ingengörskonst.

En ledende forskningsgruppe i feltet mental helse og arbeidsliv blant medisinske studenter og leger.

Gruppen forsker på samspillet mellom somatiske sykdommer, livskvalitet og psykisk helse, inkludert intervensjoner for å bedre helse og livskvalitet.

Vi forsker på reseptorer som er uttrykt på celler av det medfødte immunsystemet. Mange av disse reseptorer er "pattern-recognition" receptorer (PRR) som er viktig for gjenkjennelse av patogener. Eksempler er Dectin-2 som er viktig for gjenkjennelse av sopp, og Mincle som gjenkjenner både visse sopparter, bakterier, og mykobakterier. Sistnevnte er av stor betydning for forskning på tuberkulose, siden Mincle gjenkjenner "cord factor", én av de viktigste virulensfaktorene til mycobacterium tuberculosis.

 

Formålet med samfunnsernæring er å fremme god helse gjennom primær forebygging av ernæringsrelatert sykdom i befolkningen.

Vårt laboratorium ønsker å karakterisere de molekylære mekanismene involvert i regulering av membrantransport av cellulære signalveier og å forstå deres relevans i menneskelige sykdommer.

Vår forskning er fokusert på kvantitative matematiske studier av smittsomme sykdommer.

Vår forskningsgruppen utvikler statistisk metode og inferens for spesifikke problemer innen medisin, vitenskap, teknologi, industri og samfunn.

Vår gruppe studerer hvordan nevroner i pattedyrs hjerne kommuniserer med hverandre via synapser. Vår forskning tar sikte på å forklare mekanismene til synaptisk prosessering i hjernen hos pattedyr, og å videreføre de vitenskapelige resultatene til klinikken, for å bekjempe sykdommer i nervesystemet. Vi bruker avanserte elektrofysiologiske-, optiske- og datamodelleringsteknikker, for å studere synaptiske signalmekanismer i presynaptiske aksoner og postsynaptiske dendritter i kortikale nevroner.

 

Hjernens nevroner kommuniserer gjennom kontaktpunkter kalt synapser. Denne gruppen forsker på synapser og deres velutviklede evne for strukturell og funksjonell endring.

Vi ønsker å identifisere og karakterisere genetiske faktorer som påvirker individuell mottakelighet til å utvikle autoimmune sykdommer, spesielt multippel sklerose.

Røntgen av kranie fra en person som har fått slag. Berørt område farget med rødt.

Gruppens mål er å redusere forekomsten av hjerte- og karsykdom ved å utvikle nye diagnostiske metoder og behandlingsstrategier.

Denne gruppen forsker på B-vitaminer, homocysteine, cysteine og relaterte svovel aminosyrer.